Ùbhlan

‘S e deagh bliadhna a th’ann ma tha thu measail air ùbhlan. Turas eile tha pailteas dhiubh ann an Inbhir Narann. thàinig na fèidh a-steach agus dh’ithe iad feadhainn de na duilleagan ach cha do ghabh iad na measan. As t-earrach ge-tà tha iad buailteach a bhith an sàs an rùisg agus leis a sin cha bhi dad sam bith agaibh gun dhìon air choireigin aig bonn a h-uile craoibh. Chan eil fhios agam den seòrsa ùbhlan a tha san deilbh ach chan eile iad buileach deiseil fhathast, tha feum air reothadh saoilidh mi agus an uair sin bidh iadsan a’ dol dhachaigh còmhla rium cuideachd. Bha liosta agam air a h-uile seòrsa a th’ agamsa ach chaidh e air chall. Co-dhiù tha iad uile blasta nuair a thèid iad air an abaicheadh, ge b’ e den ghnè a th’annta.

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates