« Home | Fhathast fiadhaich » | Taobh a-muigh roimhe bhracaist » | Tha iad a’ cumail faire » | Chan e ach ball lasraichean a th’ innte, nach i? » | Teas » | Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn » | Bha e anmoch ach... » | Am faca tu na Sidelcias? » | Na Fir Chlis 2003 » | Ciaradh an fheasgair » 

 

Tha cuisean gu math cruaidh airson luchd-bùtha ann an Inbhir Narann. Bidh a h-uile mac mhàthar a’ dol gu Inbhir Nis, ach chan bhi iad a’ dol taobh a-staigh a’ bhaile ud. Bidh iad toilichte leis na bùthan mòra san ‘retail park’ aig iomall Inbhir Nis. Nuair a bha ar cuid bùthan a dùnadh sìos cha tuirt na luchd-bùtha ann an Inbhir Nis dad. A-nis tha fiù ‘s na bùthan sa mheadhan Inbhir Nis a’ fulang bho a leithid Tesco agus B&Q.
Tha grunn bùthan ann an Inbhir Narann air a bhith fosgladh a rithist ach chan e gu tric re an latha ach chì thu iad a’ dèanamh deiseil airson an t-saoghail sia uairean nuair a bhios iarrtas airson ‘bidhe-luath’.

Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates