Tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn

Chan b’ urrainn dhut a riamh fàs sgìth dheth, tha daonnan rudeigin ùr ri fhaicinn far a bheil na speuran ‘s a’ mhuir ‘s Inbhir Narann a bhios bus ri bhùs.

 

Bha e anmoch ach...

Bha e anmoch ach bha fhathast cothrom a bhith ceannaich reòiteag shìos aig an tràigh.

 

Am faca tu na Sidelcias?

Rinn sinn sgrìob air na rothairean aig an deireadh seachdain ‘s chaidh sinn suas dhan Chaisteal Chaladair. Bha bratach bhuddhasach air a mhullach, cha robh sgeul idir dhen bhrataich teaghlaich Chaladair fhèin.
Ge brith a’ bhratach air a’ chaisteal, cha cuir sin dragh sam bith air an Sidelcias. Tha iad cho neo-shuimeil ‘s ghabhas, chan eil aca ach a bhith cinnich ‘s a’ deàrrsadh sa ghrèin ‘s a thoirt toil-inntinn dhan luchd-turais.

 

Na Fir Chlis 2003

Tha an t-àite seo beagan a-muigh bhon a’ bhaile. Chaidh an dealbh a’ thogail le Pòl Coleman

 

Ciaradh an fheasgair

Abair aite a th' ann an Inbhir Narann!

 

Beul an latha

‘S e deagh chothrom a bh’ ann, cha robh dad sam bith a’ gluasad.

 

Fèill nan tuathanaich


Mu mo dheidhinn

  • Is mise Graisg
  • Fear aca ann an 'Tìr nam blòg'United Kingdom
  • Fàilte chridheil ort Tha mi 47 bliadhna a dh'aois, tha mi pòsta 's tha mi a' fuireach ann an Inbhir Narann. Tha e a' còrdadh rium a bhith sgrìobhadh beagan Gàidhlig. Tha mi fhathast ag ionnsachadh 's mar sin dheth, cha bhi a h-uile càil buileach ceart: nì mi mearachdan! Co-dhiù ma tha greiseag agad - thig a-steach!
Mu mo dheidhinn
Deanta le Blogger
agus Blogger Templates